MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Objektif

Mewujudkan satu sistem pencukaian dan sewaan yang adil dan dinamik melalui sistem penilaian dan pengurusan harta yang cekap, berkesan serta bertanggungjawab.

Fungsi-fungsi

  • Membuat kerja-kerja penilaian pegangan dalam kawasan MDKL bagi maksud mengenakan Cukai Taksiran mengikut Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan, 1976.
  • Membuat kerja-kerja penilaian semula pegangan-pegangan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
  • Membuat penilaian Caruman Membuat Kadar di bawah Artikel 156, Perlembagaan Persekutuan.
  • Membuat permohonan tanah-tanah kerajaan. Menguruskan bayaran premium tanah, bayaran cukai tanah dan pengeluaran hakmilik.
  • Menguruskan harta-harta tidak alih milik MDKL.
  • Menguruskan penyewaan bangunan-bangunan MDKL.
  • Menguruskan projek-projek penswastaan bagi harta Majlis.
  • Menguruskan carian rasmi pegangan-pegangan.